20121231

ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ


ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ
ಸಾವಿಗೂ ಹೆಸರಿಲ್ಲ
ಅವಳು ಹರಿದ ಯೋನಿಯ ನೆತ್ತರಲ್ಲಿ
ಹೆಸರು ಮುಚ್ಚುವಳು
ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದುಕಿನ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಹಾರುವಳು
ಅವರು ಹೊರಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಮರೆತು ಮೆರೆಯುವರು
ಅದೇ ಬೆಳಗು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಹೆದರಿಸುವುದು
ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೂ ಯಾಕೋ ಅಂಜಿಕೆ...
ಕಳೆದುಹೋದ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಜರಿದು ಕಂಡ ಮಹಾರಾಜ ಬೆತ್ತಲೆ